Het bedrijfsleven zet zich in voor openbare netheid

Het bedrijfsleven zet zich in voor openbare netheid

Vrijdag 25 september 2015 — Vanuit het besef dat zwerfvuil een bron van ergernis is voor heel wat mensen wil het bedrijfsleven (Comeos, FEVIA, VIWF, de Belgische Brouwers en Fost Plus) met eigen denkpistes en acties een positieve bijdrage leveren aan het huidige debat over openbare netheid. De beoogde acties passen volledig in de bestaande initiatieven van de overheid en zijn er op gericht om respect voor openbare netheid tot de maatschappelijk aanvaarde norm te maken.

Naar een duurzame mentaliteitswijziging

Een mentaliteitswijziging is het resultaat van een doorgedreven actie op lange termijn. Daarom wil het bedrijfsleven zich gezamenlijk inzetten voor meer netheid. De privésector wil helemaal niet de plaats innemen van de overheid in de strijd voor meer openbare netheid, maar net samen met de overheid deze strijd aangaan om betere resultaten te boeken. Er bestaan immers al opmerkelijke initiatieven aan weerszijden van de taalgrens, zoals indevuilbak in Vlaanderen of Be Wapp in Wallonië. Deze initiatieven tonen langzaam maar zeker hun doeltreffendheid. Het is nu zaak ze uit te breiden om het verschil te maken.

Bestaande initiatieven uitbreiden om resultaten te boeken

De strijd voor meer openbare netheid kan op verschillende manieren worden gevoerd. Het bedrijfsleven is vooral voorstander van meer en betere infrastructuur (openbare vuilnisbakken, schoonmaakmateriaal, logistieke organisatie, ...), participatie van de burgers (bv. schoonmaakacties), sensibilisering (van openbare netheid de te respecteren norm maken), onderhoud van de leefruimte (het opruimen van black spots) en, tot slot, repressie (een einde maken aan het gevoel van straffeloosheid).

Het bedrijfsleven wil samen met de overheid nadenken om samen tot duurzame maatregelen te komen die tot meer openbare netheid leiden.

Door zich bereid te tonen om op een consequente manier te investeren, is het bedrijfsleven ervan overtuigd dat België, dat reeds een voorbeeld is op het vlak van recyclage, dat ook zal worden op het vlak van openbare netheid. “De strijd voor meer openbare netheid mag echter niet de consument of de concurrentiekracht van onze bedrijven benadelen of de prestaties van het bestaande systeem voor collectieve inzameling in twijfel trekken. Voor een duurzame gedragswijziging zijn we ervan overtuigd dat er niets gaat boven een globale en geïntegreerde aanpak, gestoeld op de betrokkenheid van iedereen", aldus William Vermeir, gedelegeerd bestuurder van Fost Plus.

Eveneens een verbintenis op het terrein

De wil van het bedrijfsleven om dingen in beweging te zetten, vertaalt zich ook in het ondertekenen van verbintenissen door de federaties en de bedrijven om op hun niveau de strijd aan te gaan voor meer openbare netheid. Concreet zullen de ondertekenaars hun personeel ertoe aanzetten om mee te werken aan schoonmaakacties, hun onderaannemers bewustmaken van het belang van netheid, voldoende vuilnisbakken plaatsen, … “De industrie is bereid om zich resoluut en op een verantwoorde wijze in te zetten voor meer netheid. Wij hopen dat de politieke wereld onze suggesties en inspanningen ernstig neemt in plaats van te trachten een duur, omslachtig en waarschijnlijk ondoeltreffend systeem van statiegeld op te leggen om België properder te maken”, aldus Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA.

Vanaf zaterdag lopen een reeks acties op het terrein, op initiatief van de bedrijven, om de werknemers en het grote publiek te wijzen op het belang van een proper milieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Vandenberghe Verantw.Communicatie at Comeos
Nicholas Courant Communication manager at FEVIA
Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be