Fost Plus ontvangt Lean and Green Award voor inspanningen ten voordele van duurzame ontwikkeling

Erkenning engagement om tegen 2020 CO2-uitstoot met 20% te verminderen

Vrijdag 17 juni 2016 — Fost Plus heeft een Lean and Green Award ontvangen voor haar vijfjarenplan waarmee de organisatie de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten die zij coördineert en ondersteunt met 20% wil verminderen tegen 2020. De Lean and Green Award wordt door het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) uitgereikt aan bedrijven die zich ertoe verbinden om concrete maatregelen te nemen om de ecologische voetafdruk van hun transport- en logistieke activiteiten te verkleinen. Om de ambitieuze, maar realistische doelstellingen te bereiken, heeft Fost Plus een gedetailleerd actieplan uitgewerkt, waarbij de samenwerking met haar partners uitermate belangrijk is om de nodige duurzaamheidsinspanningen te leveren.

De voortrekkersrol van Fost Plus

Fost Plus staat als beheerorganisme in voor de selectieve ophaling, sortering en recyclage van het huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door de recyclage van de ingezamelde fracties draagt Fost Plus reeds op een positieve manier bij tot het milieu. Vandaag gaat Fost Plus nog een stap verder en engageert de organisatie zich tot een groots, maar realistisch plan van aanpak om de milieu-impact van de logistieke keten die zij coördineert systematisch te reduceren. Aangezien Fost Plus zelf geen transportactiviteiten uitvoert, is er een belangrijke rol weggelegd voor haar partners, waaronder intercommunales en inzamelbedrijven.

William Vermeir, managing director bij Fost Plus, is enthousiast: “De Lean and Green Award is de erkenning van de inspanningen die Fost Plus geleverd heeft en zal leveren in de toekomst. Actief bijdragen tot een duurzaam leefmilieu is een kernaspect van onze bedrijfsvoering en deze award is het bewijs dat ons plan naast ambitieus ook realistisch is. Maar Fost Plus staat zeker niet alleen in dit verhaal: we rekenen op al onze partners om dit samen te kunnen bewerkstelligen en de volgende vijf jaar positief en meer duurzaam te maken. Een nauwe samenwerking, sterke betrokkenheid en inzicht in de logistieke processen van onze partners worden dan ook cruciaal om de doelstellingen te behalen. We hopen dat ons engagement als een katalysator kan werken voor de sector. ”

De Lean and Green Award werd op 16 juni uitgereikt in aanwezigheid van Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen). 

Steve Sel, VIL-project officer en mede-coördinator van de Lean and Green Award in Vlaanderen: “De Lean and Green Award is een blijk van erkenning voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en Fost Plus toont een heel sterke ambitie door mee te stappen in het Lean&Green-verhaal. Met deze erkenning geven we Fost Plus een soort internationale ecologische stempel, die hopelijk de hele sector kan inspireren tot de integratie van steeds meer duurzaamheidscriteria in de bedrijfsvoering.”

Een groenere sector in vier stappen

Fost Plus vervult een duidelijke coördinerende rol bij de verwerking van huishoudelijk afval. In die hoedanigheid wil ze nu optreden als kracht van verandering om haar partners te motiveren om zich samen te engageren voor een belangrijke vermindering van CO2-uitstoot. Binnen vier domeinen, schuift Fost Plus enkele concrete maatregelen naar voor op basis van de principes ‘Vermijd’, ‘Verschuif’ en ‘Verbeter’, om zo de vermindering van de CO2-uitstoot met 20% binnen een periode van 5 jaar te bewerkstelligen.

Optimalisatie van de ophalingsmodaliteiten

Fost Plus heeft een aantal aspecten geïdentificeerd bij de ophaling die samen goed kunnen zijn voor een belangrijk deel van de vooropgestelde 20% CO2-vermindering. Door bijvoorbeeld ophalingsroutes, beladingsgraden en frequenties te optimaliseren, leggen inzamelvoertuigen minder kilometers af, wordt er meer tonnage ingezameld per route en wordt er dus minder CO2 uitgestoten. De recente ontwikkelingen op het vlak van IOT (Internet Of Things) kunnen hieraan een extra stimulans geven. Zo kan men de glasbollen voorzien van een sensor om van op afstand hun opvullingsgraad te kennen.

“We willen onze partners helpen en adviseren om een hogere efficiëntie te bereiken door samen met hen de inzamelroutes te evalueren, de vullingsgraad van de containers op het containerpark te verhogen of het legen van de glasbollen te optimaliseren,” aldus William Vermeir, managing director bij Fost Plus.

Ecodriving en technologische vooruitgang

De komende jaren zal de vrachtwagenvloot gedeeltelijk vernieuwd worden, waarbij het wetgevend kader een steeds groenere koers zal varen, denken we maar aan de opkomst van lage emissiezones in verschillende steden. Dit betekent dat er de facto een trend zal zijn naar groenere vrachtwagens op de ophalingsroutes en Fost Plus wenst deze ontwikkeling mee te stimuleren. Aldus zal Fost Plus, via de introductie van nieuwe parameters in bestekmodellen, de intercommunales een groener aankoopbeleid voorstellen voor de aankoop van vrachtwagens (door een beroep te doen op o.a. alternatieve brandstoffen of innoverende technologieën).

Bovendien kunnen ook de chauffeurs zelf een belangrijke bijdrage leveren tot het eindresultaat: Fost Plus wil in dit opzicht meer inzetten op ecodriving-opleidingen en op de opvolging hiervan.

Nachtinzameling en alternatief transport

Alternatieve ophalingsuren en vervoersmethoden houden volgens Fost Plus duidelijk potentieel in om de ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Vele intercommunales ondervinden heel wat fileleed, wat maakt dat avond- en nachtinzamelingen nu al door een aantal intercommunales worden toegepast. Fost Plus wil dit soort initiatieven ondersteunen door ze te stimuleren op die plaatsen waar ze een duidelijk voordeel inhouden..

Fost Plus kijkt daarnaast ook naar de mogelijkheden van alternatieve vervoersmiddelen, zoals scheepvaart en spoortransport. De recent ingevoerde kilometerheffing maakt deze transporten extra interessant, zeker voor stabiele en voorspelbare stromen zoals afval. Fost Plus zal dit momentum aangrijpen om de haalbaarheid van deze alternatieven voor de gehele logistieke keten te onderzoeken.

Communiceren, inspireren en opleiden

Fost Plus wil zowel intern als extern het belang van een duurzamere afvalophaling promoten. Met brochures, nieuwsbrieven en seminaries wil Fost Plus haar medewerkers en partners bewustmaken van het belang van een duurzame aanpak, en hen tegelijkertijd tonen hoe zij hiertoe kunnen bijdragen. Omgekeerd kunnen best practices van innovators en early adaptors de weg plaveien voor andere intercommunales en operatoren. Informeren en inspireren is een belangrijk onderdeel van het plan omdat het uiteindelijk de partners van Fost Plus zijn die effectief instaan voor de inzameling op het terrein.

Daarnaast speelt Fost Plus met het idee om een nieuwe website te bouwen waar intercommunales en operatoren terecht kunnen voor een berekening van hun CO2-uitstoot per ronde, per ingezamelde fractie of per type van vrachtwagen.

 

Over de Lean and Green Award

Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen. Het programma Lean and Green werd in 2007 opgestart in Nederland onder de vleugels van de publiek private organisatie Connekt. Het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek) sloot met Connekt een licentieovereenkomst voor de uitrol van het programma in Vlaanderen, aangepast aan de Vlaamse markt. Logistics in Wallonia, de Waalse cluster ter bevordering van het concurrentievermogen voor de sector transport, logistiek en mobiliteit is ook geassocieerd met Connekt en biedt eveneens ondersteuning aan bedrijven die het Lean & Green-label wensen te bekomen. het label Lean and Green wordt dus erkend door de twee organisaties, onafhankelijk door welke organisatie het wordt toegekend. Vandaag hebben 74 bedrijven in België deze belangrijke ecologische award in ontvangst mogen nemen.

Het VIL en de cluster Logistics in Wallonia ondersteunen en begeleiden binnen het project Lean and Green zowel logistieke dienstverleners als transportbedrijven die zich ertoe verbinden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar.

Fost Plus ontvangt de Lean & Green Award uit handen van Wouter van Besien (Groen)
Het trotste Fost Plus team : David Quadflieg - Steve Boussemaere - Philippe Gendebien
Wim Lefebure Consultant at Whyte Corporate Affairs
Youri Sloutzky Public Relations & Public Affairs Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be