België, meer dan ooit de Europese recyclagekampioen

Maandag 8 mei 2017 — Met een recyclagecijfer van 87,4% in 2016 bevestigt België meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa te zijn. Maar intussen wil Fost Plus, die verantwoordelijk is voor het Belgische systeem, nog een stap verder zetten. Fost Plus blijft immers volop inzetten op een verruimde inzameling van plastic verpakkingen en steekt ook een tandje bij in de strijd tegen zwerfvuil. In beide dossiers werd in 2016 aanzienlijke vooruitgang geboekt en dit jaar moeten op dit vlak belangrijke beslissingen genomen worden. Tot slot is er ook nog steeds een bijzondere focus op buitenshuis sorteren.  

Topcijfers voor 2016

Met voor huishoudelijke verpakkingen een recyclagecijfer van 87,4% scheert het Belgische systeem ongeziene toppen. Voorts is Fost Plus ook in de wolken over het percentage nuttige toepassing, dat voor het jaar 2016 uitkomt op 90%. Deze cijfers bevestigen dat België meer dan ooit de Europese koploper is in deze sector.

Als wij kijken naar de operationele kosten voor selectieve inzameling en recyclage, stellen wij vast dat deze in 2016 gestegen zijn, onder meer omdat bijkomende middelen vrijgemaakt werden in de strijd tegen zwerfvuil.

Tot slot noteren wij een lichte daling van 1,3% voor de inkomsten uit de verkoop van materialen, deze dalen van 60,4 miljoen euro naar 59,6 miljoen euro. Die terugval is hoofdzakelijk te wijten aan de dalende opbrengsten van PET-verpakkingen. De prijzen voor gerecycleerde PET-verpakkingen hebben immers een dieptepunt bereikt, onder meer vanwege de aanhoudend lage olieprijzen.

« Wij zijn uiteraard blij met de prima resultaten in 2016, maar wij willen niet op onze lauweren rusten. Daarom hebben wij beslist een strategische studie op te starten over het systeem voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Dit moet uitmonden in een realistisch actieplan, waarmee wij ons systeem verder kunnen verbeteren. », aldus William Vermeir, managing director van Fost Plus.

Veelbelovende resultaten bij de proefprojecten met uitgebreide inzameling van plastics

In 2016 is Fost Plus van start gegaan met een reeks proefprojecten met een verruimde inzameling van plastic verpakkingen. In zes Belgische gemeenten werd de klassieke blauwe zak vervangen door een paarse zak, waarin de consument meer plastic verpakkingen kwijt kan. Afhankelijk van het scenario in kwestie werd de inzameling uitgebreid met harde plastics – zoals yoghurtpotjes – en met soepele plastics – in hoofdzaak folies en zakjes. Uiteindelijk resultaat: in 2016 konden per inwoner op die manier 1,5 tot 5,5 kg aan bijkomende verpakkingsmaterialen ingezameld worden.

Intussen is Fost Plus verheugd over het feit dat de inwoners van de betrokken gemeenten dit innovatieve project zeer enthousiast onthaald hebben. Daarbij blijkt dat het milieuaspect de belangrijkste beweegreden is om aan dit project deel te nemen.

De proefprojecten hebben ook aan het licht gebracht dat aanzienlijke investeringen vereist zijn in de sorteercentra, in het vooruitzicht van een uitrol in heel België. Bovendien zijn ook absoluut inspanningen vereist inzake efficiëntie, kwaliteit en snelheid.

Fost Plus wijst ook met nadruk op het feit dat het succes van een verruimde inzameling staat of valt met een succesvolle recyclage. Want, niet voor alle ingezamelde plastics bestaan al recyclagetoepassingen. In eerste instantie is het dus zaak die plastics te bepalen, waarvan het zin heeft om ze te sorteren, en tegelijk te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat op termijn tot een meer uitgebreide recyclage moet leiden.

Eind 2016 heeft Fost Plus het licht op groen gezet voor een milieu- en economische studie, op basis waarvan we, samen met alle betrokken partijen dan samen het beste scenario zullen kiezen. Welk scenario ook gekozen wordt, Fost Plus pleit voor een systeem met een unieke sorteerboodschap voor heel België, een boodschap die zo gunstig mogelijk is voor het leefmilieu en tegelijk economisch verantwoord voor de burger die tot de financiering van het systeem bijdraagt. 

Openbare netheid, de zaak van iedereen

Vorig jaar heeft Fost Plus met Brussel, Vlaanderen en Wallonië ambitieuze overeenkomsten gesloten om doelgericht de strijd aan te binden tegen de problematiek van het zwerfvuil. Hiervoor werden intussen twee structuren opgericht: Mooimakers – vroeger Indevuilbak –  in Vlaanderen, en Be WaPP in Wallonië. In het Brussels Gewest hebben wij recentelijk een gelijkaardige samenwerking opgestart.

Mooimakers en BeWaPP werken nauw samen met de gemeenten, die zij ondersteunen bij de uitrol van een duurzaam en efficiënt netheidsbeleid, aangepast aan de plaatselijke behoeften.

Vanwege de aanzienlijke financiële bijdrage die zij leveren – 17 miljoen euro per jaar – spelen de ondernemingen een centrale rol in de strijd tegen zwerfvuil. Het engagement van de ondernemingen kwam voorts duidelijk op het terrein tot uiting tijdens de Retail Clean-Up Days. Hierbij hebben meer dan 1000 winkels en supermarkten hun omgeving schoongemaakt.

Tot slot spelen ook de burgers in deze context een belangrijke rol. Hun engagement bleek onder meer tijdens de Grand Nettoyage de Printemps in Wallonië, die niet minder dan 40 000 mensen op de been bracht.

Algemeen genomen is het opzet bij al deze initiatieven om te komen tot een blijvende gedragswijziging. In dat opzicht is Fost Plus verheugd over het feit dat alle betrokken spelers aan hetzelfde touw trekken.

Fatima Boudjaoui Public Relations Manager at Fost Plus
Over Fost Plus

De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton verpakkingen, of 87,4% van de huishoudelijke verpakkingen die onze leden op de markt brengen.

Het verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar een duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven en de burgers. Onze activiteiten worden gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. www.fostplus.be